Allmänna villkor

Priser

Alla priser på Digitaliseringsinitiativets hemsida anges inklusive moms.

Ångerrätt och avbeställning vid köp

Kunden har möjlighet att kostnadsfritt avbryta alla beställningar fram tills att de är postade till Kunden.

Digitaliseringsinitiativet ger även Kunden möjlighet att göra en retur av handlingarna upp till 30 dagar efter att beställningen lagts och därefter få full återbetalning när returen är mottagen. En retur görs till följande adress:

Retur
Digitaliseringsinitiativet
Box 5175
102 44 Stockholm

Om 30 dagar har passerat, eller om Kunden inte längre har handlingarna, uppmannar vi dem att ändå ta kontakt med Digitaliseringsinitiativet. Vi strävar efter att enbart ha nöjda kunder.

Behandling av personuppgifter (Privacy Policy)

Digitaliseringsinitiativet ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) - enligt principen om ansvarsskyldighet. Vi grundar behandlingen av personuppgifter på främst fyra rättsliga grunder och innefattar Avtal, Samtycke, Intresseavvägning samt Rättslig förpliktelse..

Digitaliseringsinitiativet strävar efter att enbart behandla personuppgifter som är nödvändiga, adekvata och relevanta för varje enskilt ändamål. Digitaliseringsinitiativet inhämtar och behandlar personuppgifter i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten. Digitaliseringsinitiativet dokumenterar och sparar information om sessioner på webbplatsen och kommunikation med kundtjänst via post och e-post.

Tillhandahållna personuppgifter delas ej med tredje part utom i de fall då det krävs av myndighet för att fullgöra tjänsten. Dock håller Digitaliseringsinitiativet ett register företagets kunder som har genomfört ett köp hos Digitaliseringsinitiativet. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, samt leverans- och betalningsuppgifter. Besökare samtycker till att lämnade uppgifter kan komma att användas av Digitaliseringsinitiativet för fakturering och leverans av produkter, egen marknadsföring, egna marknadsanalyser, samt som underlag för anonymiserad statistik och produktutveckling.

Digitaliseringsinitiativet strävar efter att lagra samtliga personuppgifter i Sverige och inom EU, i svenska servrar och system, enligt principen om integritet och konfidentialitet. De personuppgifter som sparas lagras ej under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de blev insamlade för, och raderas med jämna mellanrum enligt principen om lagringsminimering. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker årligen. Önskar kund att få sina uppgifter raderade, görs detta omedelbart efter att meddelande givits till kundsupport.

Registrerade personer har särskilda rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter och omfattar följande punkter:

  • Få tillgång till personuppgifter samt att få bekräftelse på och information om behandlingen av personuppgifterna
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Begära att personuppgifter blir flyttade från oss till ett annat bolag (dataportabilitet)
  • Få personuppgifter raderade
  • Kräva att behandlingen av personuppgifter blir begränsade
  • Invända mot behandlingen av personuppgifterna
  • Lämna klagomål till Datainspektionen
  • Få information om eventuellt dataintrång samt personuppgiftsincidenter som rör den registrerades personuppgifter.

Registrerade skall kontakta vår kundsupport för personuppgifts-ärenden vid önskemål om något av ovanstående. Vissa av rättigheterna gäller dock enbart i vissa situationer och under förutsättning att personuppgifterna inte är nödvändiga för oss att behandla.

Digitaliseringsintiativet iakttar och tillämpar olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot intrång, missbruk, förlust, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten, enligt principen om integritet och konfidentialitet. Särskilda interna rutiner är upprättade för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med GDPR.

Uppdaterad: 2024-05-03